1. นโยบาย 10% (2565)

1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังเพียงใด สะท้อนจากนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย (10%) ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)

หลักฐาน 1.1 เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หลักฐาน 1.2 https://ssrubook.ssru.ac.th/

หลักฐาน 1.3 https://ssru.ac.th/about_vision-and-strategy.php