1. นโยบาย 10%

1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังเพียงใด สะท้อนจากนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย (10%) ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)