2.2 จำนวนนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการพัฒนาชุมชน (7%)

2.2.1 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยู่ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)

2.2.2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าเรียน / สอบผ่านวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)