2.2 จำนวนนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรการพัฒนาชุมชน (7%) (2565)

2.2.1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยู่ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)

2.2.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าเรียน / สอบผ่านวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)