2.1 จำนวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน (8%)

2.1 จำนวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน (8%)

2.1.1 รายชื่อวิชาที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)