2.1 จำนวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน (8%) (2565)

2.1 จำนวนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน (8%)

2.1.1 รายชื่อวิชาทั้งหมดตามการศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนทุกคน ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)