3.1 สัดส่วนพนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 10%

3.1.1 จำนวนบุคลากรทั้งหมดที่มีอยู่ (ทั้งด้านวิชาการการวิจัยและการสนับสนุน) ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)

3.1.2 จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ทั้งด้านวิชาการการวิจัยและการสนับสนุน) ที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ภายในปีที่ทำการประเมิน (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)