3.1 สัดส่วนพนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 10% (2565)

3.1.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่มีอยู่ (ทั้งด้านวิชาการการวิจัยและการสนับสนุน) ในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)

3.1.2 จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ทั้งด้านวิชาการการวิจัยและการสนับสนุน) ที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ภายในปีที่ทำการประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)

หลักฐาน 3.1 เอกสารที่แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่มีอยู่ (ทั้งด้านวิชาการการวิจัยและการสนับสนุน) และเอกสารที่แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ทั้งด้านวิชาการการวิจัยและการสนับสนุน) ที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในปีที่ประเมิน ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน