3.2 สัดส่วนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 10% (2565)

3.2.1 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)

3.2.2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนภายในปีที่ประเมิน (นักศึกษาโครงการ SCD) (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)