3.2 สัดส่วนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน10%

3.2.1 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)

3.2.2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนภายในปีที่ประเมิน (นักศึกษาโครงการ SCD) (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)