3.3 จำนวนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 8%

3.3.1 จำนวนโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับปีที่ประเมิน (ทุกโครงการ) (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)

3.3.2 จำนวนโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนภายในปีที่ทำการประเมิน (โครงการ SCD) (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)