3.4 จำนวนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายในสามปีก่อนหน้าของการประเมิน 12%

3.4.1 จำนวนโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนภายในสามปีก่อนหน้าของการประเมิน (SCD projects)