4.1 จำนวนโครงการบำรุงวัฒนธรรมชุมชน 3%

4.1 จำนวนโครงการบำรุงวัฒนธรรมชุมชน 3%

- จำนวนโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับปีที่ประเมิน (ทุกโครงการ) (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ / กิจกรรมบำรุงวัฒนธรรมภายในปีที่ประเมิน (โครงการด้านวัฒนธรรม) (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)