4.2 จำนวนโครงการบำรุงวัฒนธรรมชุมชนภายในสามปีก่อนหน้าของการประเมิน 7%

4.2.1 โครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ / กิจกรรมบำรุงวัฒนธรรม ภายในสามปีก่อนหน้าของการประเมิน