5. วิจัย 10% (2565)

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 10%