5. วิจัย 10%

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 10%