6.2 จำนวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยทำโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนภายในสามปีก่อนหน้าของการประเมิน 5% (2565)

- จำนวนศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยทำโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนภายในสามปีก่อนหน้าของการประเมิน

- จำนวนศิษย์เก่า (SCD Alumni)