6.1 จำนวนศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนสามปีย้อนหลัง 5% (2565)