7. รางวัล 5% (2565)

7.1 จำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 5%

- รายชื่อรางวัลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยเอง / บุคลากร / ศิษย์เก่า / ได้รับในปีที่ประเมิน (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)

หลักฐาน 7.1 รูปภาพหรือหลักฐานอื่นๆ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติฯ