คณะกรรมการดําเนินงาน

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานฯ

ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย