test

Previous
Next

ความเป็นมาของ SCD Ranking

         การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDUR) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่เผยแพร่โดยมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมกระทรวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การจัดอันดับแสดงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำตาม 11 ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

SCD Ranking คือ

1. เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยตัวชี้วัดที่แสดงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการนำความรู้มาใช้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

2. ข้อมูลตัวเลือกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

3. เป็นเครื่องมือประเมินสำหรับการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความสามารถช่วยให้เกิดการใช้องค์ความรู้นำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

4. เครื่องมือสำหรับรัฐในการประเมินศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ในด้านพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน